Lý thuyết điều khiển tự động (có bài tập)

lý thuyết điều khiển tự động có bài tập

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ MỘT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Các phần tử cơ bản của hệ thống điều khiển tự động
1.2.1. Các phần tử cơ bản
1.2.2. Bài toán cơ bản trong lĩnh vực điều khiển tự động
1.3. Các nguyên tắc điều khiển cơ bản
1.3.1. Nguyên tắc thông tin phản hồi
1.3.2. Nguyên tắc đa dạng tương xứng
1.3.3. Nguyên tắc bổ sung ngoài
1.3.4. Nguyên tắc dự trữ
1.3.5. Nguyên tắc phân cấp
1.3.6. Nguyên tắc cân bằng nội
1.4. Phân loại các hệ thống điều khiển tự động
1.4.1. Phân loại dựa trên mô tả toán học của hệ thống
1.4.2. Phân loại dựa trên số ngõ vào – ngõ ra hệ thống
1.4.3. Phân loại theo chiến lược điều khiển.
1.4.4. Lịch sử phát triển lý thuyết điều khiển
1.5. Quá trình thiết lập một hệ thống điều khiển

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

2.1. Khái niệm về mô hình toán học
2.1.1. Mô hình toán học ở dạng phương trình vi phân
2.1.2. Một số ví dụ mô tả hệ thống bằng phương trình vi phân
2.2. Hàm truyền
2.2.1. Biến đổi Laplace
2.2.2. Hàm truyền
2.3. Hàm truyền của hệ thống tự động
2.3.1. Đại số sơ đồ khối
2.3.2. Sơ đồ dòng tín hiệu
2.3.3. Phương trình trạng thái

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG

3.1. Khái niệm ổn định
3.1.1. Khái niệm:
3.1.2. Cực và zero
3.2.3. Tiêu chuẩn Hurwit
3.3. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số
3.3.1. Khái niệm về quĩ đạo nghiệm số
3.3.2. Phương pháp vẽ QĐNS
3.4. Tiêu chuẩn ổn định tần số
3.4.1. Khái niệm đặc tính tần số
3.4.2. Đáp ứng biên độ – Đáp ứng pha
3.4.3. Biểu đồ Bode – Biểu đồ Nyquist
3.4.4. Đặc tính tần số của các khâu cơ bản
3.4.5. Đặc tính tần số của hệ thống tự động
3.4.6. Các thông số quan trọng của đặc tính tần số
3.4.7. Tiêu chuẩn ổn định Nyquist
3.4.8. Tiêu chuẩn ổn định Bode

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

4.1. Các tiêu chuẩn chất lượng
4.1.1. Sai số
4.1.2. Đáp ứng quá độ
4.2. Sai số xác lập
4.2.1. Biểu thức sai số xác lập
4.2.2. Sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm nấc
4.2.3. Sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm dốc
4.2.4. Sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm parabol
4.2.4. Sai số xác lập khi tín hiệu vào là hàm parabol
4.3. Đáp ứng quá độ
4.3.1. Hệ quán tính bậc 1
4.3.2. Hệ dao động bậc 2
4.4. Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ
4.4. Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ
4.5. Quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian

Download giáo trình lý thuyết diều khiển tự động

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi