Giáo trình đo lường và điều khiển xa(hệ thống đo xa)

Giáo trình đo lường và điều khiển xa

Chương 1: Các hệ thống đo xa

1- 1-Khái niệm chung
1- 2 Các đặc tính quan trọng của hệ thống đo xa
1- 3-Tính toán các đặc tính thống kê sai số của hệ thống đo xa liên tục và tuyến tính
1_4 Lựa chọn tối ưu chu kỳ rời rạc hoá trong hệ thống đo xa

Chương 2: Tính toán các thông số hệ thống đo xa tần số

2-1 Cấu trúc của hệ thống
2-2 Dạng tín hiệu
2-3 Các phương án đo tần số ở phía thu và ảnh hưởng của chúng đế việc chọn các thông số của tín hiệu
2-4Chọn các thông số của tín hiệu đối với hệ thống đo xa tần số dùng phương pháp đếm trực tiếp
2-5 Lựa chọn tối ưu các thông số tín hiệu đối với hệ thống đo xa tần số dùng phương pháp đếm
2-6 Lựa chọn các thông số của tín hiệu đối với hệ thống 1 kênh dùng phương pháp đo tần số kiểu lấy trung bình
2-7 chọn các thông số của tín hiệu đối với HT đo xa tần số dùng cách đo tần số bằng cách đo chu kỳ

Chương 3: Tính toán các thông số hệ thống đo xa thời gian – xung

3-1 Sơ đồ khối của HT đo xa thời gian-xung
3-2 Các dạng tín hiệu
3-3 Chọn thông số của tín hiệu
3-4 Chọn các thông số của tín hiệu trong điều kiện tối ưu

Chương 4: Hệ thống đo xa mã – xung

4-1 Cấu trúc
4-2 Các dạng tín hiệu
4-3 Chọn các thông số của tín hiệu
4-4 Chọn số dãy mã từ điều kiện tối ưu

Chương 5: Hệ thống đo lường xa thích nghi

5-1- Đặt vấn đề
5-2 Các đặc tính của việc cắt giảm thông tin
5-3 Nguyên lý của phương pháp xấp xỉ hóa từng đọan

Chương 6: Mã và chế biến mã

6-1 Khái niệm chung
6-2 Yêu cầu của mã
6-3 Phân loại mã
6-4 Quan hệ giữa khả năng chống nhiễu của mã với khoảng cách mã nhỏ nhất
6-5 Độ dư của mã và khả năng chống nhiễu
6-6 Các loại mã chống nhiễu
6-7 Phương pháp toán học biểu diễn mã tuyến tính
6-8 Các loại mã phát hiện sai
6-9 Các loại mã phát hiện sai và sửa sai

Chương 7: Kênh liên lạc

7-1 Đường dây trên không
7-2 Đường dây cung cấp điện
7-3 Kênh liên lạc radio
7-4 Kênh liên lạc bằng cáp quang
7-5 Nhiễu trong kênh liên lạc

Chương 8: Các biện pháp nâng cao độ chính xác truyền tin

8-1 Khái niệm
8-2 Nguồn sai-mô hình nguồn sai
8-3 Truyền tin có lặp lại
8-4 Thuật toán truyền tin lặp lại dùng trong hệ thống có kênh ngược quyết định

Chương 9: Thiết bị mã hóa và dịch mã

9-1 Thiết bị mã hóa
9-2 Thiết bị giải mã

Chương 10: Cơ bản về lý thuyết truyền tin

10-1 Đặt vấn đề
10-2 Tin tức, thông báo, tín hiệu
10-3 Lượng tử hóa
10-4 Tin tức, các đặc trưng, đơn vị đo
10-5 Entropi – số đo lường không xác định
10-6 Entropi của nguồn thông báo gián đọan
10-7 Ưu khuyết của phương pháp thống kê đo lường tin tức
10-8 Truỳền tin trong kênh không nhiễu
10-9 Truyền tin trong kênh có nhiễu

Chương 11: Độ tin cậy của hệ thống đo xa

11-1 Độ tin cậy là chỉ tiêu quan trọng nhất của hệ thống đo, điều khiển xa
11-2 Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá độ tin cậy
11-3 Độ tin cậy của hệ thống

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi