Download sách trí tuệ nhân tạo – Nguyễn Nhật Quang

Sách trí tuệ nhân tạo - Nguyễn Nhật Quang
  1. Phần 1 – Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo
  2. Phần 2 – Tác tư về trí tuệ nhân tạo
  3. Phần 3 – Tìm kiếm cơ bản về trí tuệ nhân tạo
  4. Phần 4 – Tìm kiếm heuristic về trí tuệ nhân tạo
  5. Phần 5 – Thoải mãn ràng buộc về trí tuệ nhân tạo
  6. Phần 6 – Logic và suy diễn về trí tuệ nhân tạo
  7. Phần 7 – Biểu diễn tri thức về trí tuệ nhân tạo
  8. Phần 8 – Tri thức không chắc chắn về trí tuệ nhân tạo

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi