Bài giảng môn học kỹ thuật siêu tần-TS.Nguyễn Văn Cường

Download Bài giảng môn học kỹ thuật siêu tần

Download Bài giảng môn học kỹ thuật siêu tần

Chương 1: GIỚI THIỆU

  1. Khái niệm, quy ước các dải tần số sóng điện từ
  2. Mô hình thông số tập trung và thông số phân bố.
  3. Lịch sử và ứng dụng

Chương 2: LÝ THUYẾT ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN SÓNG

2.1 Mô hình mạch các phần tử tập trung cho đường dây truyền sóng
2.2 Phân tích trường trên đường dây
2.3 Đường truyền không tổn hao có tải kết cuối
2.4 Giản đồ Smith
2.5 Bộ biến đổi ¼ bước sóng
2.6 Nguồn và tải không phối hợp trở kháng
2.7 Đường truyền tổn hao
Bài tập kỹ thuật siêu tần

Chương 3: MẠNG SIÊU CAO TẦN

3.1 Trở kháng, điện áp và dòng tương đương
3.2 Ma trận trở kháng và ma trận dẫn nạp
3.3 Ma trận tán xạ
3.4 Ma trận truyền (ABCD)
3.5 Đồ thị dòng tín hiệu
Bài tập kỹ thuật siêu tần

Chương 4: PHỐI HỢP TRỞ KHÁNG VÀ ĐIỀU CHỈNH

4.1 Giới thiệu
4.2 Phối hợp trở kháng dùng các phần tử tập trung (mạng L)
4.3 Phối hợp trở kháng dùng dây chêm
4.4 Bộ ghép ¼ bước sóng
4.5 Lý thuyết phản xạ nhỏ
4.6 Bộ phối hợp trở kháng đa đoạn dạng nhị thức
4.7 Bộ ghép dải rộng và tiêu chuẩn Bode – Fano
Bài tập kỹ thuật siêu tần

Chương 5: CHIA CÔNG SUẤT VÀ GHÉP ĐỊNH HƯỚNG

5.1 Giới thiệu
5.2 Các đặc trưng cơ bản
5.3 Bộ chia công suất hình T
5.4 Bộ chia công suất Wilkinson
5.5 Ghép định hướng ống dẫn sóng
5.6 Các bộ lai (ghép hỗn tạp)
Bài tập kỹ thuật siêu tần

Chương 6: CÁC BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN

6.1 Giới thiệu
6.2 Các cấu trúc tuần hoàn
6.3 Thiết kế bộ lọc dùng phương pháp thông số ảnh2
6.4 Thiết kế bộ lọc dùng phương pháp tổn hao chèn
6.5 Thiết kế bộ lọc SCT
6.6 Một số loại bộ lọc thường gặp

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi